Algemene voorwaarden
   
 
 

Artikel I. Toepasselijkheid en reikwijdte van deze Algemene Voorwaarden:

a. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor elke rechtshandeling, aanbieding, zakelijke relatie of transactie, (opdracht) overeenkomst of andere rechtsbetrekking, en werkzaamheid, welke wordt aangegaan of uitgevoerd door: ing. R.E.J. Bakker voor technische dienstverlening, productontwikkeling en verkoop, dit alles in de ruimste zin der woorden, handelend onder de naam AHCS, met vestigingsplaats:
‘s-Gravenhage, en postadres: Helmersstraat 34, 2513 RZ  ‘s-Gravenhage, hierna te noemen: de opdrachtnemer; ten behoeve van: particu­lieren of  bedrijven; hierna te noemen: de opdrachtgever(s).
b. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de opdrachtovereenkomst, de aanvaarding, de voorbereiding, de uitvoering en afhandeling van een opdracht alsmede elke facturering, betaling en invordering, inzake handelingen als onder art. I.a bedoeld.
c. Elke opdracht welke aan opdrachtnemer wordt verstrekt, langs mondelinge, schriftelijke of andere wijze, wordt geacht verleend te zijn in volledige overeenstemming met deze voorwaarden.
d. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen desgewenst ten behoeve van bepaalde opdrachten afwijken van sommi­ge bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, mits dit tevoren schriftelijk is overeengekomen.
e. In geval van verwijzing naar verschillende algemene voorwaarden zullen deze algemene voorwaarden bij uitsluiting van toepassing zijn.
Artikel II. Bepalingen met betrekking tot de zakelijke relatie:
a. Opdrachtnemer kan desgewenst de opdracht geheel of ten dele laten uitvoeren door een werknemer of een derde.
b. Opdrachtgever is verplicht om, wanneer de opdrachtnemer of diens gemachtigde in voor­komend geval dat verzoekt, een geldig legitimatiebewijs over te leggen.
Artikel III. Voorwaarden van overeenkomsten en afspraken:
III.1. Wijze van totstandkoming van een Opdrachtovereenkomst:

a. Een opdrachtovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen.
b. Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing.
III.2. Voorwaarden voor annulering en voor afzegging van afspraken:
a. Opdrachtnemer kan te allen tijde de uitvoering van de opdracht staken of schorsen om aan de opdrachtgever mee te delen redenen. Van deze bevoegdheid zal geen gebruik worden gemaakt zonder redelijke grondslag.
b. Opdrachtgever kan de opdracht danwel een afspraak annuleren mits tijdig, dat wil zeggen voor het begin van de uitvoering daarvan.
c. Indien de opdrachtgever zich bij annulering niet houdt aan de daarvoor geldende voorwaarden (ad III.2.b), dan heeft de opdrachtne­mer het recht om de opdrachtgever een bedrag in rekening te brengen. Deze vergoeding heeft betrekking op de gederfde inkomsten van opdrachtnemer, alsmede op alle mogelijk reeds door opdrachtnemer ten behoeve van de geannuleerde opdracht dan wel afspraak gemaakte onkosten.
Artikel IV. Bepalingen met betrekking tot de opdrachtuitvoering, levering en dienstverlening:
IV.1. Algemene wederzijdse verplichtingen:

a. Partijen aanvaarden ieder de inspanningsverplichting om het nodige te doen of te laten ten behoeve van de opdracht.
IV.2. Aansprakelijkheid:
a. Indien de uitvoering van de opdracht geheel of ten dele niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen en zulks aan opdrachtnemer is te wijten en laatstgenoemde voor de gevolgen daarvan aansprakelijk is, zal de door opdrachtnemer terzake te vergoeden schade zijn beperkt tot een bedrag dat niet hoger zal zijn dan het geldelijk belang van de opdracht.
b. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot directe en de indirecte gevolgen die voor derden uit het realiseren van de opdracht voortvloeien.
IV.3.Overmacht:
a. Een tekortkoming kan de opdrachtnemer niet worden toegerekend indien sprake is van overmacht, waaronder begrepen het geval dat opdrachtnemer door een handelen of nalaten van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt voorts onder meer begrepen:    
1. Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan.    
2. Vertraagde of te late toelevering door één of meerdere leveranciers van opdrachtnemer, transportmoeilijkheden of belemmeringen van welke aard ook.
IV.4. Auteursrechten, rechten van intellectueel eigendom:
a. Indien enig product of werk voortgebracht door opdrachtnemer valt onder de beschermingsbepalingen van de Auteurswet, dan gelden daarbij de volgende voorwaarden:
1. Opdrachtnemer behoudt alle auteursrechten en rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot zowel uiterlijke vormgeving als informatie en inhoud van het product of werk.
2. Opdrachtgever blijft in de regel verplicht tot strikte geheimhouding over de inhoud van dit product/ werk jegens derden. Opdrachtgever onthoudt zich derhalve van elke wijze van overdracht van de gehele of gedeeltelijke inhoud van het product/ werk op andere drager(s) en/of aan of tegenover derden, zoals kennisgeving of doorzending, duplicatie, reproductie, publicatie, distributie, uitlening, bruiklening, verhuur of leasing, verkoop of overdracht, en dergelijke.
b. Opdrachtgever verbeurt bij iedere overtreding door opdrachtgever van hetgeen in de bepalingen  van dit artikel (IV.4.a) is vastgelegd, een onmiddellijk opeisbare boete aan opdrachtnemer ten bedrage van 1000,00 Euro (duizend Euro) voor iedere dag waarop de overtreding zich voordoet cq. voortduurt, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, zonder dat daar toe enige actie, in gebreke stelling of tussenkomst van de rechter nodig is en onverminderd de aanspraak van de opdrachtnemer op schadevergoeding.
IV.5.Garantie:
De opdrachtnemer staat in voor de goede kwaliteit van de door hem geleverde producten als volgt:
a. Op de geleverde producten wordt 12 maanden garantie verleend tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
b. Door de opdrachtgever binnen de garantietermijn aangetoonde gebreken zullen door opdrachtnemer zo spoedig worden mogelijk hersteld, vervangen, danwel teruggenomen tegen creditering.
c. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft de opdrachtnemer garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
d. De opdrachtgever dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren  op het door de opdrachtnemer op te geven adres, onder vermelding van een bij de opdrachtnemer op te vrage RMA-nummer.
e. Voor producten met een door een ander dan de opdrachtnemer bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
f. De opdrachtgever kan geen beroep doen op de garantie bepalingen;   
1. Indien de opdrachtgever de producten heeft verwaarloosd.
2. Indien de opdrachtgever wijzigingen aan de producten heeft aangebracht cq. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens de opdrachtnemer zijn verricht.   
3. Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.   
4. Indien het product niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.   
5. indien het product wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.   
6. Indien de opdrachtgever de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.   
7. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en).
IV.6.Eigendomsvoorbehoud en pandrecht:
a. De eigendom van de geleverde producten wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
b. Het staat de opdrachtgever niet vrij zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer de producten voordien te  vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn huis of bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.
c. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van de opdrachtnemer de producten aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan de opdrachtnemer of aan de door de opdrachtnemer aan te wijzen personen, de plaats waar de producten zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen.
d. De opdrachtnemer verschaft overeenkomstig het gestelde onder IV.6a aan de opdrachtgever de eigendom van de genoemde producten op het moment dat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht ten behoeve van de opdrachtnemer van andere aanspraken die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van de opdrachtnemer zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat  kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 500,- voor ieder dag dat de opdrachtgever hiermee nalatig blijft.
Artikel V. Betalingsvoorwaarden.
V.1. Vaststelling van vergoedingen:

a. In de regel worden vergoedingen van producten en diensten als volgt vastgesteld:
1. In geval van goederen/ producten: in prijzen per stuk, per aantal of per partij.
2. In geval van werkzaamheden/ diensten: in tarieven per tijdseenheid, dat wil zeggen een uur, met als kleinste afrekenbare eenheid een half uur, dat rechtstreeks bestemd is voor of besteed is aan de voorbereiding, de uitvoering en/of de afhandeling van de opdracht. In bepaalde gevallen kan vooraf een prijs per afzonderlijke opdracht worden afgesproken.
b. De vaststelling en/of kennisgeving van de vergoedingen van de door opdrachtnemer te leveren producten of diensten kan plaatsvinden middels schriftelijke vastlegging, in subsidiaire volgorde;
1. In de meest recente overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever;
2. dan wel in de meest recente offerte, factuur of declaratie van opdrachtne­mer gericht aan de opdrachtgever.
3. dan wel in de meest recente algemene, publieke aanbiedingen of prijsopgaven van opdrachtnemer;
c. Opdrachtnemer zal de onkosten die voor de opdrachtuitvoering worden gemaakt of noodzakelijk blijken, en die (nog) niet in prijzen, tarieven of offerte(n) zijn verwerkt, aan opdrachtgever doorbelasten en in rekening brengen zoals, maar niet beperkt tot: reiskosten, verzendkosten, koerierskosten, vervoerskosten, vertaalkosten, en dergelijke.
d. Opdrachtnemer is gerechtigd om gehanteerde prijzen en tarieven van tijd tot tijd aan te passen. Hij zal de opdrachtgever hiervan vooraf in kennis stellen.
V.2. Declaratie/ Facturering:
a. Opdrachtnemer is gerechtigd om opdrachtgever, voorafgaand aan (een deel van) de opdracht­uitvoering een voorschot of borgsom in rekening te brengen. In dat geval zal de uitvoering van de betreffende werkzaamheden niet aanvangen dan na deze betaling.
b. Opdrachtnemer brengt de vergoedingen voor de te leveren of geleverde producten of goederen in rekening aan de opdrachtgever middels een vorm van declaratie of facturering, en wel als volgt:
1. Indien de opdrachtgever een onderneming of organisatie is: dan vindt declaratie/ facturering in de regel schriftelijk plaats.
2. Indien de opdrachtgever een particulier persoon is: dan kan de facturering schriftelijk maar ook mondeling plaatsvinden.
c. Desgewenst kan opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging verstrekken van de levering(en), facture­ring(en) en eventueel reeds voldane betalingen.
d. Voor zover van toepassing worden gedeclareerde/ gefactureerde bedragen verhoogd met het geldende B.T.W. tarief.
e. Bij tijdige vooruitbetaling kan een bepaalde korting worden verleend, mits dit tevoren schriftelijk is overeengekomen.
V.3. Voldoening/ Creditering:
a. De bedragen welke door de opdrachtnemer aan opdrachtge­ver worden gefactureerd, als bedoeld onder artikel V.2, zijn vanaf datum van de factuur opeis­baar.
b. De opdrachtgever dient de verschuldigde bedragen te betalen binnen een betalings­termijn welke geldt naar de volgende bepalingen:
1. Indien opdrachtgever een onderneming of organisatie is: dan geldt een betalingstermijn vanaf de datum van de factuur van ten hoogste 30 dagen.
2. Indien opdrachtgever een particulier persoon is: dan dient deze direct na rekening of declaratie van geleverde of te leveren diensten zorg te dragen voor volledige betaling in contanten. Indien alsdan geen volledige contante betaling plaatsvindt dan dient de opdrachtgever op verzoek van opdrachtnemer te tekenen voor ontvangst van de geleverde producten/ diensten en de vaststelling van de nog te betalen bedragen, welke binnen 10 dagen na declaratie dienen te worden voldaan.
V.4. Incassering van achterstallige betalingen:
a. Indien opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen betalings­ter­mijn heeft voldaan, dan is de opdrachtgever onmiddellijk in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebreke­stelling is vereist.
b. Indien opdrachtgever met betaling in gebreke is, dan is de opdrachtgever over het nog openstaande bedrag van de factuur aan de opdrachtnemer de (cumulatieve) wettelijke rente verschuldigd, en wel met onmiddellijke ingang van dezelfde dag waarop de opdrachtgever in gebreke is, tot aan de dag der volledige voldoening.
c. Indien opdrachtgever met betaling in gebreke is, is opdrachtnemer ten allen tijde gerechtigd om onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
d. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering en inning van de gedeclareerde bedragen waarvan opdrachtgever op een moment nog in gebreke is, komen ten laste van laatstgenoemde. Daarbij zijn de buitengerechtelij­ke invorderingskosten vastgesteld op 15 procent van het te vorderen bedrag met een minimum van Euro 40,00; alles exclusief omzetbelasting en inflatiecorrectie(s).
Artikel V. Begripsbepalingen.
VI.1. Begrippen en directe aanduidingen in deze voorwaarden:

Indien niet uitdrukkelijk anders omschreven dient in deze tekst onder de volgende termen/ begrippen te worden ver­staan:
a. Opdrachtrelatie: de zakelijke relatie die bestaat tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer tot het leveren van bepaalde producten of verlenen van bepaalde diensten dan wel verrichten van bepaalde werkzaamheden.
b. Opdrachtovereenkomst: de overeenkomst tussen partijen.
c. Partijen: de opdrachtgever en de opdrachtnemer.
d. Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer bij de opdrachtovereenkomst.
e. Opdrachtnemer: Aan Huis Computer Service (AHCS).